රික්ත සිසිලනය

සියලුම නිෂ්පාදන කාණ්ඩ
 • Cooked foods Vacuum Cooler

  පිසූ ආහාර වැකුම් කූලර්

  සූදානම් ආහාර වැකුම් සිසිලන කෙටි විස්තරය
  තාක්‍ෂණය පදනම් වී ඇත්තේ පීඩනය අඩු වන විට ජලය අඩු උෂ්ණත්වයකදී තාපාංක වීමට පටන් ගනී. වැකුම් සිසිලනයේදී ජලය තාපාංක වීමට පටන් ගන්නා මට්ටමකට පීඩනය අඩු වේ. තාපාංක ක්‍රියාවලිය ආහාරයෙන් තාපය ඉවත් කරයි. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස රික්ත කුටීරයේ පීඩනය අඩු කිරීමෙන් ආහාර සිසිල් කළ හැකිය.
  මේ ආකාරයට පිසූ ආහාර විනාඩි 20 ~ 30 ක් තුළ ඉහළ උෂ්ණත්වයේ සිට 10 about දක්වා සිසිල් කළ හැකි අතර, බේක් කළ ආහාර ඉහළ උෂ්ණත්වයේ සිට 20 to දක්වා සිසිල් කළ හැකිය.
 • Composts Vacuum Cooler

  කොම්පෝස්ට් වැකුම් කූලර්

  රික්ත සිසිලකය පිළිබඳ විස්තරය
  රික්තක සිසිලනය නිශ්චිත කොම්පෝස්ට් සිසිල් කිරීම සඳහා කදිම ක්‍රමයකි. එය රික්ත කුටියක් තුළ ඉතා අඩු වායුගෝලීය පීඩනයක් යටතේ ඇතැම් කොම්පෝස්ට් වලින් ජලය වේගයෙන් වාෂ්ප වීමෙන් ක්‍රියා කරයි. ජලය තාපාංකයේදී මෙන් ද්‍රවයක සිට වාෂ්ප තත්වයට ජලය වෙනස් කිරීම සඳහා තාප ස්වරූපයෙන් ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. රික්ත කුටියක අඩු වායුගෝලීය පීඩනයකදී ජලය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු වේගයකින් උනු.
 • Flowers Vacuum Cooler

  මල් වැකුම් සිසිලනය

  රික්ත සිසිලකය පිළිබඳ විස්තරය
  රික්ත සිසිලනය නිශ්චිත නැවුම් කපන ලද මල් සිසිල් කිරීම සඳහා කදිම ක්‍රමයකි. එය රික්ත කුටියක් තුළ ඉතා අඩු වායුගෝලීය පීඩනයක් යටතේ ඇතැම් මල් වලින් ජලය වේගයෙන් වාෂ්ප වීමෙන් ක්‍රියා කරයි. ජලය තාපාංකයේදී මෙන් ද්‍රවයක සිට වාෂ්ප තත්වයට ජලය වෙනස් කිරීම සඳහා තාප ස්වරූපයෙන් ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. රික්ත කුටියක අඩු වායුගෝලීය පීඩනයකදී ජලය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු වේගයකින් උනු.
 • Herbs Vacuum Cooler

  Bs ෂධ පැළෑටි වැකුම් කූලර්

  රික්ත සිසිලකය පිළිබඳ විස්තරය
  රික්ත සිසිලනය නිශ්චිත bs ෂධ පැළෑටි සිසිල් කිරීම සඳහා කදිම ක්‍රමයකි. රික්ත කුටියක් තුළ ඉතා අඩු වායුගෝලීය පීඩනයක් යටතේ ඇතැම් bs ෂධ පැළෑටි සහ තුර්කියෙන් ජලය වේගයෙන් වාෂ්ප වීමෙන් ක්‍රියා කරයි. ජලය තාපාංකයේදී මෙන් ද්‍රවයක සිට වාෂ්ප තත්වයට ජලය වෙනස් කිරීම සඳහා තාප ස්වරූපයෙන් ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. රික්ත කුටියක අඩු වායුගෝලීය පීඩනයකදී ජලය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු වේගයකින් උනු.
 • Mushrooms Vacuum Cooler

  හතු වැකුම් කූලර්

  රික්ත සිසිලකය පිළිබඳ විස්තරය
  රික්ත සිසිලනය නිශ්චිත බිම්මල් සිසිල් කිරීම සඳහා කදිම ක්‍රමයකි. එය රික්ත කුටියක් තුළ ඉතා අඩු වායුගෝලීය පීඩනයක් යටතේ ඇතැම් හතු වලින් ජලය වේගයෙන් වාෂ්ප වීමෙන් ක්‍රියා කරයි. ජලය තාපාංකයේදී මෙන් ද්‍රවයක සිට වාෂ්ප තත්වයට ජලය වෙනස් කිරීම සඳහා තාප ස්වරූපයෙන් ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. රික්ත කුටියක අඩු වායුගෝලීය පීඩනයකදී ජලය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු වේගයකින් උනු.
 • Turfs Vacuum Cooler

  ටර්ෆ්ස් වැකුම් කූලර්

  රික්ත සිසිලකය පිළිබඳ විස්තරය
  රික්ත සිසිලනය නිශ්චිත තණබිම් සිසිල් කිරීම සඳහා කදිම ක්‍රමයකි. එය රික්ත කුටියක් තුළ ඉතා අඩු වායුගෝලීය පීඩනයක් යටතේ ඇතැම් තණබිම් වලින් ජලය වේගයෙන් වාෂ්ප වීමෙන් ක්‍රියා කරයි. ජලය තාපාංකයේදී මෙන් ද්‍රවයක සිට වාෂ්ප තත්වයට ජලය වෙනස් කිරීම සඳහා තාප ස්වරූපයෙන් ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. රික්ත කුටියක අඩු වායුගෝලීය පීඩනයකදී ජලය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු වේගයකින් උනු.
 • Bakery vacuum cooler

  බේකරි වැකුම් සිසිලනය

  රික්ත සිසිලනය යනු කුමක්ද?
  පියවර 1. නිෂ්පාදනයේ ඇතුළත සිට තෙතමනය වාෂ්පීකරණය කිරීම.
  පියවර 2. නැවුම් නිෂ්පාදන වලින් තාපය ස්වරූපයෙන් ශක්තිය ඉවතට ගනී.
  පියවර 3. නිෂ්පාදනයේ මතුපිට හා හරය හරියටම කරා ළඟා වන්න
  රික්ත සිසිලනයෙන් පසු එකම උෂ්ණත්වය.
 • Steamed Foods Vacuum Cooler

  තැම්බූ ආහාර වැකුම් කූලර්

  වාෂ්ප ආහාර වැකුම් සිසිලන කෙටි විස්තරය
  තාක්‍ෂණය පදනම් වී ඇත්තේ පීඩනය අඩු වන විට ජලය අඩු උෂ්ණත්වයකදී තාපාංක වීමට පටන් ගනී. වැකුම් සිසිලනයේදී ජලය තාපාංක වීමට පටන් ගන්නා මට්ටමකට පීඩනය අඩු වේ. තාපාංක ක්‍රියාවලිය ආහාරයෙන් තාපය ඉවත් කරයි. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස රික්ත කුටීරයේ පීඩනය අඩු කිරීමෙන් ආහාර සිසිල් කළ හැකිය.
  මේ ආකාරයට පිසූ ආහාර විනාඩි 20 ~ 30 ක් තුළ ඉහළ උෂ්ණත්වයේ සිට 10 about දක්වා සිසිල් කළ හැකි අතර, බේක් කළ ආහාර ඉහළ උෂ්ණත්වයේ සිට 20 to දක්වා සිසිල් කළ හැකිය.
 • Cooked Meats Vacuum Cooler

  පිසූ මස් වැකුම් කූලර්

  වැකුම් කූලර් යනු වේගවත් වාෂ්පීකරණ සිසිලන තාක්‍ෂණයකි. එමඟින් වැකුම් පොම්ප කිරීම තුළින් කුටීරයේ පීඩනය අඩු වන අතර එමඟින් නිෂ්පාදනවල ජලයේ තාපාංකය පහත හෙලනු ලබන්නේ නිෂ්පාදන 'තාපය අවශෝෂණය කර ගැනීමටත් පසුව නිෂ්පාදන අඩු කිරීමටත්' ජලය වාෂ්ප වීමටය. 
  උෂ්ණත්වය වේගයෙන්. ශීතකරණ නිවසේ සාම්ප්‍රදායික ස්වාභාවික සිසිලනය සහ සිසිලනය වඩා බොහෝ වාසි ඇත.
 • Vegetables vacuum cooler

  එළවළු වැකුම් සිසිලනය

  වැකුම් සිසිලනය යනු කුමක්ද?
  රික්ත සිසිලන තාක්‍ෂණය සාම්ප්‍රදායික ශීතකරණ ශීතකරණ උපකරණවලට වඩා වෙනස් ය. එය සිසිල් සැකසුම් උපකරණයක් වන අතර වේගවත්, ඒකාකාර හා පිරිසිදු සිසිලන වාසි ඇත. කුටීරය තුළ ඇති වායුගෝලීය පීඩනය රික්ත පොම්පයක් මගින් අඩු කළ විට වැකුම් සිසිලනය හරහා උෂ්ණත්වය අඩු වීම ජලය වේගයෙන් වාෂ්ප වීමෙන් සිදු වේ. සාමාන්‍යයෙන් අංශක 5 ක් පමණ ප්‍රශස්ථ ගබඩා උෂ්ණත්වයට ළඟා වීමට ගත වන්නේ විනාඩි 30 ක් පමණි.